regulamin stowarzyszenia

Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

“Galancie o Łodzi”

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę “Galancie o Łodzi” i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
 3. Stowarzyszenie we własnym imieniu może nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
 4. Stowarzyszenie używa wyróżniającego znaku graficznego.
 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 6. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§ 2

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210), oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie, dla realizacji celów statutowych, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych, których cele statutowe są zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

II. Cele i środki działania

 § 5

Celem głównym Stowarzyszenia jest zrzeszanie środowiska dziennikarskiego i fotograficznego, działanie na rzecz poprawy merytorycznego poziomu mediów, stwarzanie platformy, portalu galancieolodzi.pl, wymiany poglądów, kształtowanie i promowanie wysokich standardów dziennikarskich oraz obrona wolności słowa.

Cele szczegółowe Stowarzyszenia to propagowanie, inicjowanie i realizowanie działań na rzecz:

 1. nowoczesnej edukacji w zakresie w zakresie dziennikarstwa i mediów obywatelskich,
 2. świadomego wykorzystywania nowych mediów i nowych technologii, 
 3. promocji szeroko rozumianych postaw prospołecznych i prozdrowotnych,
 4. rozbudzania aktywności obywatelskiej, w tym dialogu społecznego.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 1. prowadzenie działalności publicystycznej, informacyjnej i wydawniczej, w tym opracowywanie i wydawanie artykułów, oświadczeń, petycji, czasopism i książek itp. w zakresie idei i celów zgodnych, 
 2. prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i promocji świadomego korzystania z nowych mediów i technologii, z szczególnym uwzględnieniem promocji inicjatyw prospołecznych i pro obywatelskich m.in. na portalu galancieolodzi.pl oraz w mediach społecznościowych,
 3. prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, w tym organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji, festiwali, wystaw i koncertów, a także innych przedsięwzięć zamkniętych lub otwartych, o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, 
 4. prowadzenie działalności badawczej w celu rozpoznawania potrzeb oraz problemów społecznych i kulturowych różnych grup społecznych, a także upowszechniania zdobytej wiedzy i doświadczeń, 
 5. integrację i promowanie środowisk dziennikarskich oraz wspieranie ich działań, 
 6. kampanie medialne przy zastosowaniu różnych środków przekazu,
 7. organizowanie i wspieranie innych inicjatyw społecznych zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia,
 8. prowadzenie działań dziennikarskich i portali informacyjnych propagujących idee i cele Stowarzyszenia,
 9. współpracę z mediami w celu promocji idei Stowarzyszenia i dobrych wzorów zachowań społecznych,
 10. współpracę ze środowiskiem naukowym, wspieranie działalności oświatowej, naukowej.
 11. aplikowanie o środki pieniężne z dotacji i grantów itp. 
 12. inne działania związane z realizacją celów stowarzyszenia.

 § 7

Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

III. Członkostwo

§ 8

1.  Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność

do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.

2.  O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Przedstawiciel.

3.  W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia kandydatowi na członka przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji o odmowie przyjęcia go do Stowarzyszenia.

4.  Utrata członkostwa następuje w przypadku:

a)  śmierci członka,

b)  pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przedstawiciela,

c)  utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

d)  utraty praw publicznych,

e)  wykluczenia członka Stowarzyszenia z powodu:

·  niepłacenia składek członkowskich przez okres 4 miesięcy,

·  nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Uchwałę w przedmiocie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zgromadzenie Członków.

IV. Władze Stowarzyszenia

§ 9

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

§ 10

1.  Zgromadzenie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Przedstawiciela.

2.  Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Członków należą w szczególności:

a)  wybór i odwołanie Przedstawiciela Stowarzyszenia,

b)  przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,

c)  kontrola działań podjętych przez Przedstawiciela,

d)  wykluczanie członków ze Stowarzyszenia,

e)  podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

f)   ustalanie wysokości składki członkowskiej,

g)  rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Przedstawiciela.

§ 11

1.  Uchwały Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności:

a)  w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

b)  w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

2.  Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia, wybór i odwołanie Przedstawiciela oraz wykluczenie członka ze Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 12

Zgromadzenie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

§ 13

Kadencja Przedstawiciela Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 14

Do kompetencji Przedstawiciela należy:

1. przyjmowanie członków Stowarzyszenia,

2. wykonywanie uchwał Zgromadzenia Członków,

3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, składanie wniosków i oświadczeń,

4. zwoływanie Zgromadzenia Członków.

§ 15

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

1. przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,

2. terminowe uiszczanie składek członkowskich,

3. popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

 V. Środki finansowe Stowarzyszenia

§ 16

Stowarzyszenia uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątków Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

§ 17

1. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zgromadzenia Członków.

2. Podejmowanie przez Przedstawiciela czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

3. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są:

a)  nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

b)  ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,

c)  zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,

d)  przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,

e)  zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

 VI. Postanowienia końcowe

 § 18

1.  Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków podjętej w trybie § 11 ust. 2.

2.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.